Participatief ontwikkelen

Om de realisatie van het project De Rikker mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Een onderdeel van het bestemmingsplan betreft het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan omvat de kaders en uitgangspunten voor de uitstraling van het gebied en de te realiseren bouwwerken binnen het project. Het beeldkwaliteitsplan van De Rikker is op participatieve wijze opgesteld. Dit wil zeggen dat met inspraak vanuit bijeenkomsten met de klankbordgroep de kaders en uitgangspunten worden bepaald. De klankbordgroep bestaat uit een gezelschap van ca. 30 personen, bestaande uit omwonenden van het plangebied en belangstellenden voor een nieuwbouwwoning in het project.

Tijdens de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep (11 november 2021), is het project en de procesplanning toegelicht. Vervolgens is in groepen met referentie beeldmateriaal gewerkt aan input voor het bepalen van met name de uitstraling van het gebied en de woningen. Ook is uitvoerig ingegaan op de hoofdstructuur (verkeer, groen en fasering) van het project. Op 16 december 2021 heeft de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep (digitaal) plaatsgevonden. Tijdens de derde bijeenkomst (10 mei 2022) zijn de resultaten van het participatieproces toegelicht en het concept beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden nadat de gemeenteraad van Winterswijk in een politiek forum kennis heeft genomen van het project en een principe uitspraak heeft gedaan over het vervolg.

Als afsluiting van het participatieproces heeft er op dinsdag 27 september 2022 een informatieve inloopbijeenkomst plaatsgevonden. De informatie voortkomend uit de drie bijeenkomsten is grotendeels verwerkt in het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor De Rikker. Er werden diverse onderwerpen uit deze plannen gepresenteerd welke met name betrekking hebben op de toekomstige invulling van het plangebied. Tevens was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de betrokkenen.